Welcome

Please wait a moment while checking your IP.


การสัมมนา | สาขาวิชากายภาพบำบัด. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Home Tags การสัมมนา

การสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ: การวิจัยสู่การปฏิบัติ (Work health and safety: research to practice)

ในวันที่ 27 –28มิถุนายน 2561เวลา 08.30 –17.30น.ณ ห้องบรรยายเพ็ญพิมล ธัมมรัคคิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) ร่วมกับสายวิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เทคนิคการแพทย์ และ 36 ปี กายภาพบำบัด

ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เป็นสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนานวัตกรรมในการเป็นเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดยุคไทยแลนด์ 4.0

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันสถาปนาคณะฯขึ้น เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย
X