นวัตกรรม

ลำดับที่ อาจารย์ (ชื่อภาษาไทย) นวัตกรรม
กลุ่มวิชาระบบประสาท
1 ผศ ดร. สาวิตรี วันเพ็ญ โต๊ะแบบพกพา (portable table (for labtop))
2 รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์
3 รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร
4 รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา สุกัลยา อมตฉายา และพิพัฒน์ อมตฉายา. เครื่องมือประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะจากผนัง (Kyphosis-wall distance tool: KWDT) เลขที่อนุสิทธิบัตร 9867.
5 ผศ.ดร.ลักขณา มาทอ
6 อ.วรวรรณ คำฤาชา
7 อ.ดร.ทิวาพร ทีวรรณกิจ
กลุ่มวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
1 ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ
2 รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ สิทธิบัตรประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อ เตียง เลขที่ 43483 ว้นที่ 21 มีนาคม 2558 ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
, อนุสิทธิบัตรรายการชื่อเตียงนวดและดึงหลัง เลขที่ 669 วันที่ 4 เมษายน 2545 ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3 รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
4 รศ.ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์ อรวรรณ บุราณรักษ์. ลิขสิทธิ์: วีซีดีการบริหารกาย-ใจ ภูมิปัญญาไทยโยคะ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา : เลขที่ ส. 9489, 6 ธันวาคม 2555.
อรวรรณ บุราณรักษ์. ลิขสิทธิ์: วีดิทัศน์การออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนคลายเครียดลดปวดเมื่อย. กรมทรัพย์สินทางปัญญา : เลขที่ ส. 9170, 7 กุมภาพันธ์ 2554.
อรวรรณ บุราณรักษ์. ลิขสิทธิ์: วีดิทัศน์การออกกำลังกายแบบชี่กง. กรมทรัพย์สินทางปัญญา : เลขที่ ส. 12015, 29 ตุลาคม 2558
อรวรรณ บุราณรักษ์. ลิขสิทธิ์: สื่อนวัตกรรมการบริหารกาย-ใจ สำหรับกายภาพบำบัด. กรมทรัพย์สินทางปัญญา : เลขที่ ส. 13458, 23 มีนาคม 2560
5 ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ
6 ผศ.ดร.อุไรวรรณ ชัชวาลย์
7 ผศ.ดร.ทกมล หรรษาวงศ์
กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด
1 รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
2 รศ.ดร. ชุลี โจนส์ (อุบลสัคคะ)
Assoc Prof Dr Chulee Jones (Ubolsakka)
ชุลี โจนส์ อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหายใจ เลขที่อนุสิทธิบัตร 3050
3 ผศ.ดร.สุรัสวดี เบนเน็ตต์
4 ผศ.ดร.รวยริน ชนาวิรัตน์
5 อ.ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง
6 อ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
กลุ่มวิชากายภาพบำบัดเด็กและบูรณาการ
1 อ.ดร.วนิดา ดรปัญหา
2 รศ.ดร.สมชาย รัตนทองคำ
3 รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ อนุสิทธิบัตรรายการชื่อ อุปกรณ์ช่วยเดิน และ อุปกรณ์นวด ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
4 ผศ.พิศมัย มะลิลา
5 อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ