ตำรา

ลำดับที่ อาจารย์ (ชื่อภาษาไทย) ตำรา/หนังสือ
กลุ่มวิชาระบบประสาท
1 ผศ ดร. สาวิตรี วันเพ็ญ 1.สาวิตรี วันเพ็ญ. การรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกด้วยเทคนิคของโบบาธ. ใน: น้อมจิตต์ นวลเนตร์, วัณทนา วัฒนศิลป์. (บรรณาธิการ) การรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ขอนแก่น: ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2542. หน้า5-1 – 5-36. จำนวน 36 หน้า.
2.สาวิตรี วันเพ็ญ. การฝึกการเคลื่อนไหวแบบแยกส่วนของลำตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก.ใน: น้อมจิตต์ นวลเนตร์, วัณทนา วัฒนศิลป์. (บรรณาธิการ) การรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ขอนแก่น: ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2542. หน้า 6-1 – 6-29. จำนวน 29 หน้า.
3. Ebadi M, Wanpen S, Shavali S and Sharma S. Coenzyme Q10, Stabilizes Mitochondria in Parkinson’s Disease. In: Hiramatsu M., Parker L., and Yoshikaula, T. Molecular Interventions and Protection in Lifestyle Related Diseases. Marcel Decker, Inc., New York, 2004.
4. Ebadi M, Sharma S, Wanpen S and Shavali S. “Metallothionein Isoforms Attenuate Peroxynitrite-induced Oxidative Stress in Parkinson’s Disease.” In Parkinson’s Disease, ed. M. Ebadi & R.F. Pfeiffer. Boca Raton, FL: CRC Press, 2004.
5. สาวิตรี วันเพ็ญ. รถเข็นนั่ง.ใน: สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์, วรวรรณ คำฤาชา. (บรรณาธิการ) การเดินและการเคลื่อนย้ายตัว.ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 2549. หน้า 109 – 133. จำนวน 30 หน้า.
2 รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ น้อมจิตต์ นวลเนตร์, วัณทนา วัฒนศิลป์. (บรรณาธิการ). การรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542., น้อมจิตต์ นวลเนตร์. แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตที่บ้าน. ใน: เจียมจิต แสงสุวรรณ, อัจฉรา หล่อวิจิตร (บรรณาธิการ). คู่มือการดูแลผู้ป่วยอัมพาตที่บ้าน. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์, 2544: 37-80., น้อมจิตต์ นวลเนตร์. อัมพาตครึ่งซีก….ท่านสามารถช่วยเขาได้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2545., น้อมจิตต์ นวลเนตร์. การเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. ใน: สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์, วรวรรณ คำฤาชา (บรรณาธิการ). การเดินและการเคลื่อนย้ายตัว. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2549: 63-73., น้อมจิตต์ นวลเนตร์. หลักการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท. พิมพ์ครั้งที่ 3. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2550., น้อมจิตต์ นวลเนตร์. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. ใน: สุกัลยา อมตฉายา, วรวรรณ คำฤาชา (บรรณาธิการ). การเดิน การเคลื่อนย้ายตัว และอุปกรณ์ช่วย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552: 97-106., น้อมจิตต์ นวลเนตร์. การฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. ใน: สุกัลยา อมตฉายา, วรวรรณ คำฤาชา (บรรณาธิการ). การเดิน การเคลื่อนย้ายตัว และอุปกรณ์ช่วย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552: 107-26., น้อมจิตต์ นวลเนตร์. การจัดท่าทางสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. ใน: สุกัลยา อมตฉายา, วรวรรณ คำฤาชา (บรรณาธิการ). การเดิน การเคลื่อนย้ายตัว และอุปกรณ์ช่วย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552: 127-32., น้อมจิตต์ นวลเนตร์. ศาสตร์น่ารู้สำหรับงานกายภาพบำบัดชุมชน. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553.
3 รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร
4 รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา – สุกัลยา อมตฉายา, วรวรรณ คำฤาชา (บรรณาธิการ). การเดิน การเคลื่อนย้ายตัว และอุปกรณ์ช่วย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
– สุกัลยา อมตฉายา. การเดิน. ใน สุกัลยา อมตฉายา, วรวรรณ คำฤาชา. การเดิน การเคลื่อนย้ายตัว และอุปกรณ์ช่วย.. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552:1-43.
– สุกัลยา อมตฉายา, วรวรรณคำฤาชา และอนุชา นิลประพันธ์. การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย. ใน สุกัลยา อมตฉายา, วรวรรณ คำฤาชา. การเดิน การเคลื่อนย้ายตัว และอุปกรณ์ช่วย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552:77-95.
– สุกัลยา อมตฉายา. การฟื้นฟูความสามารถสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนและทั้งตัวแบบสมบูรณ์. ใน สุกัลยา อมตฉายา, วรวรรณ คำฤาชา. การเดิน การเคลื่อนย้ายตัว และอุปกรณ์ช่วย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552: 133-96.
– สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์, วรวรรณ คำฤาชา (บรรณาธิการ). การเดินและการเคลื่อนย้ายตัว. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2549.
– สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์. การเดิน. ใน สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์, วรวรรณ คำฤาชา. การเดินและการเคลื่อนย้ายตัว (Gait and Ambulation). ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา; 2549. หน้า 1-34.
– สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์. การเคลื่อนย้ายตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนและทั้งตัว. ใน สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์, วรวรรณ คำฤาชา. การเดินและการเคลื่อนย้ายตัว (Gait and Ambulation). ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา; 2549. หน้า 75-107.
5 ผศ.ดร.ลักขณา มาทอ
6 อ.วรวรรณ คำฤาชา – สุกัลยา อมตฉายา, วรวรรณ คำฤาชา (บรรณาธิการ). การเดิน การเคลื่อนย้ายตัว และอุปกรณ์ช่วย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552 – สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์, วรวรรณ คำฤาชา (บรรณาธิการ). การเดินและการเคลื่อนย้ายตัว. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2549.
7 อ.ดร.ทิวาพร ทีวรรณกิจ
กลุ่มวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
1 ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ

1.ยอดชาย บุญประกอบ. เอกสารการสอนชุดวิชา นวดแผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์ กรุงเทพ หน้า 3-1ถึง3-82

2.ยอดชาย บุญประกอบ รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดของกระดูกสันหลัง ขอนแก่น 2554

2 รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ วิชัย อึงพินิจพงศ์. การนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น 2551
3 รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล 1. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. คิดว่า… โดนใจคนปวดหลัง. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
2. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล และทกมล กมลรัตน์. การจัดการทางกายภาพบำบัดโดยใช้เทคนิคการขยับเคลื่อนระบบประสาท. ขอนแก่น; โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2550.
3. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล และยอดชาย บุญประกอบ. การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลัง. ขอนแก่น; โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2550.
4. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. เกรดที่ใช้ในการทำ Manipulative therapy และการรักษาด้วยเทคนิคทาง Manipulative therapy ในผู้ป่วยปวดหลังเนื่องจากภาวะหมอนรองกระดูกยื่น. ใน: ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ ลักขณา มาทอ บรรณาธิการ. การรักษาผู้ป่วยปวดหลังเนื่องจากภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังยื่นหรือปลิ้น. ขอนแก่น: ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
5. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังระดับเอว. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
6. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังระดับคอ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
7. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
8. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. คำถามการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย. ใน: ทกมล หรรษาวงศ์ ยอดชาย บุญประกอบ บรรณาธิการ. การอบรมวิชาการ วิจัยทางกายภาพ- บำบัด. ขอนแก่น: ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
9. Eungpinichpong W, Areeudomwong P, Pramodhyakul N, Buttagat V, Swangnetr M, Kaber D and Puntumetakul R. Effects of Restrictive clothing on lumbar range of motion in adolescent workers. In: Karwowski W, Ahram TZ, editors. Advances in physical ergonomics and safety. Boca Raton, Florida: Taylor and Francis Group; 2012. p. 158-167.
10. Swangnetr M, Namkorn P, Phimphasak C, Saenlee K, Kaber D, Buranrak O and Puntumetakul R. Ergonomic analysis of rice field plowing. In: Karwowski W, Ahram TZ, editors. Advances in physical ergonomics and safety. Boca Raton, Florida: Taylor and Francis Group; 2012. p. 565-574.
4 รศ.ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์ 1. อรวรรณ บุราณรักษ์. คู่มือฤๅษีดัดตน ขยับกายสบายชีวีด้วยกายบริหารแบบไทย. กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพฯ. 2558.
2. อรวรรณ บุราณรักษ์. นวัตกรรมผสมผสานกายภาพบำบัดร่วมสมัย: สุขภาวะองค์รวม สุขภาพอย่างไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. จำนวน114 หน้า
3. อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง, อรวรรณ บุราณรักษ์. การจัดการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต: การออกกำลังกายและความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยหลังปลูกถายไต. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา, 2554. จำนวน 80 หน้า
4. อรวรรณ บุราณรักษ์. เครื่องไฟฟ้าความถี่สูงทางกายภาพบำบัด. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. จำนวน 166 หน้า
5. อรวรรณ บุราณรักษ์. การตรวจประเมินข้อมือและมือทางกายภาพบำบัด. เอกสารคำสอนวิชา 472 316 การดัดและการดึง และวิชา 472 362 กายภาพบำบัดทางออร์โธปิดิกส์ 2. ขอนแก่น: ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. จำนวน 77 หน้า
6. อรวรรณ บุราณรักษ์. ถอดบทเรียนการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น: โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต, 2550. จำนวน 224 หน้า
5 ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ
6 ผศ.ดร.อุไรวรรณ ชัชวาลย์ อุไรวรรณ ชัชวาลย์. การนวดไทยสำหรับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด. ขอนแก่น: บริษัทขอนแก่นพิมพ์พัฒนา จำกัด; 2559: 1-161.
7 ผศ.ดร.ทกมล หรรษาวงศ์ รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล และทกมล กมลรัตน์. การจัดการทางกายภาพบำบัดโดยใช้เทคนิคการขยับเคลื่อนระบบประสาท. ขอนแก่น; โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2550.
กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด
1 รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
2 รศ.ดร. ชุลี โจนส์ (อุบลสัคคะ)
Assoc Prof Dr Chulee Jones (Ubolsakka)
1. ชุลี โจนส์ กายภาพบำบัดระบบหายใจ : เทคนิคการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ พิมพ์ครั้งที่ 1-5, ขอนแก่น คลังนานา 2555-2559 2 ชุลี โจนส์ .พิษภัยบุหรี่ต่อระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ใน กายถาพบำบัดกับพิษภัยบุหรี่ รุ่งทิวา วัจฉลาธิติ และประวิตร เจนวัฒนากูล บรรณาธิการ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 2550 หน้า 41-110.
3 ผศ.ดร.สุรัสวดี เบนเน็ตต์
4 ผศ.ดร.รวยริน ชนาวิรัตน์
5 อ.ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง
6 อ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
กลุ่มวิชากายภาพบำบัดเด็กและบูรณาการ
1 อ.ดร.วนิดา ดรปัญหา
2 รศ.ดร.สมชาย รัตนทองคำ
3 รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ พรรณี ปึงสุวรรณ. กายภาพบำบัดในเด็กสมองพิการ.ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559
4 ผศ.พิศมัย มะลิลา
5 อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ