บุคลากร

คณาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กลุ่มวิชากายภาพบำบัดแบบบูรณาการ

กลุ่มวิชาระบบประสาท

กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต