ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้อต่างๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล” Cervical Spondylosis with Myelopath

0
2586

ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้อต่างๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH)

ร่วมกับ   หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโครงการอบรม   ในหัวข้อ  นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล

Cervical Spondylosis with Myelopathy  (CSM)

      ภาวะ cervical spondylosis with myelopathy (CSM) คือ อาการที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูก สันหลังส่วนคอ โดยเริ่มจากการเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกคอทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระดูกและเนื้อเยื่อรอบๆหมอนรองกระดูกคอ มีผลให้ช่องหมอนกระดูกคอแคบลง รวมถึงอาจมีกระดูกงอกบริเวณข้อต่อ facet joint และuncovertebral joint    มีการหดสั้นและหนาตัวของ ligamentum flavum  ซึ่งส่งผลต่อกระดูกสันหลังส่วนคอให้กระดูกเคลื่อนจากตำแหน่งปกติและกดทับไขสันหลังบริเวณดังกล่าว อาการของผู้ป่วยสัมพันธ์กับระดับพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นที่ช่องกระดูกสันหลังส่วนคอโดยมีอาการสำคัญ คือ มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อรอบคอมากขึ้น มีอาการปวด ชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง การทำงานของมือมีความผิดปกติ หากกระดูสันหลังเคลื่อนจนมีการกดทับรากประสาท (nerve root) จะทำให้มีอาการรุนแรงยิ่งขึ้นและเกิดภาวะ radiculopathy ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและมีคุณภาพชีวิตลดลง

ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ป่วย CSM เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ในกลุ่มผู้ป่วย CSM ที่มีอาการและความผิดปกติอย่างรุนแรงอาจจะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด อย่างไรก็ตามการรักษาทางกายภาพบำบัด (physical therapy) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย CSM โดยการวิธีการหลักทางกายภาพบำบัด ได้แก่ การรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด การทำหัตถบำบัด การออกกำลังกาย เป็นต้น ในปัจจุบันเทคนิควิธีการตรวจร่างกายและการรักษาทางกายภาพบำบัดได้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น บนพื้นฐานการใช้ข้อมูลจากการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ทางการดูแลรักษาผู้ป่วย CSM คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ที่มีภาวะ CSM   จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562 เรื่อง “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแลcervical spondylosis with myelopathy (CSM)” ขึ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3  อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนความรู้แก่นักกายภาพบำบัด รวมถึงนักกายภาพบำบัดจะสามารถนำนวัตกรรมทางกายภาพบำบัดไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ที่มารับการรักษาในแต่ละโรงพยาบาลหรือในหน่วยงานบริการสุขภาพต่างๆ ต่อไป

ซึ่งการบรรยายดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ นพ.สุรชัย แซ่จึง  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การจัดโครงการดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 40  คน ทั้งคณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจเกี่ยวกับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจประเมิน และเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอจากภาวะ CSM การบรรยายให้หัวข้อ “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล cervical spondylosis with myelopathy (CSM)” ได้ตอบโจทย์ของผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการเป็นอย่างมาก  โดยภาพรวมแล้วผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 96.85 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอจากภาวะ cervical spondylosis with myelopathy (CSM)  เพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ถึงร้อยละ 90.25

ทางศูนย์วิจัย BNOJPH ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล   และรองศาสตราจารย์ นพ.สุรชัย แซ่จึง เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติที่ได้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมตื่นตัวในการดูแลรักษาผู้ป่วยCSM และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และ รวมถึงสร้างความรู้ใหม่ต่อไปในอนาคตทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ภาพ/ข่าว: ปรัชญา  กาละดี

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here