นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชากายภาพบำบัด และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวของมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

0
472

นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชากายภาพบำบัด และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์       การเคลื่อนไหวของมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

  1. น.ส.ลลิตา คุณะ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
  • ได้รับรางวัล best oral presenter จากงาน 17th Asian Spinal Cord Network Congress in conjunction with 15th Myanmar Rehabilitation Conference, on November 8-11, 2018, at Taw Win Garden Hotel, Yangon, Myanmar. ทำให้ได้รับทุนไปดูงานด้านการฟื้นฟูความสามารถผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ประเทศอินเดีย (Winner of ASCoN Observership Award) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยนักศึกษาจะเดินทางวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้

04046201

04046202

  1. นายธีรวัฒน์ นิธิอรรธวานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
  • ได้รับรางวัล outstanding oral presenter จากงาน 19th Royal Golden Jubilee PhD Congress ที่ชลบุรี

04046203

04046204

  1. น.ส.ปณิตา ธรรมนิทิศ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชากายภาพบำบัด
  • ได้รับรางวัล best poster presentation award จากงาน World Physical Medicine and Rehabilitation conference, Turkey และ รางวัลนำเสนอดีเด่นแบบบรรยาย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

04046205

04046206

 

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20            ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 มีนาคม 2562

04046207

04046208

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here