“นักศึกษากายภาพบำบัด ประดิษฐ์ของเล่นเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส”

0
446

“นักศึกษากายภาพบำบัด ประดิษฐ์ของเล่นเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส”

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบของเล่นที่ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สายวิชากายภาพบำบัดได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดที่กอรปด้วยคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ให้เก่งวิชาการ วิชางานและวิชาคนที่พร้อมทำงานและมีจิตอาสาสาธารณะเพื่อสังคมและประเทศชาติ กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชากายภาพบำบัดเด็ก โดยมุ่งหวังให้นักศึกษานำความรู้ด้านวิชาชีพมาประยุกต์พัฒนาของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กบกพร่องทางร่างกาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเสียสละเพื่อส่วนรวม

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here