“กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อชุมชน” บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ พื้นที่ต้นแบบ บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 1 กันยายน 2561

0
618

กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อชุมชน”

บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการแก่ชุมชน

ณ พื้นที่ต้นแบบ บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 

1 กันยายน 2561

        เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คน นำทีมโดยคณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์    รศ.ดร.กภ.น้อมจิตต์ นวลเนตร์  ผศ.กภ.พิศมัย มะลิลา  ผศ.ดร.กภ.รวยริน ชนาวิรัตน์                 อ.ดร.กภ.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ  และกภ.ธัญวรัตน์ ลุนสาร ได้จัดกิจกรรมศึกษาชุมชนในพื้นที่บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา 471 403 ชุมชนศึกษา ให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะในวิธีการศึกษาชุมชนก่อนออกไปรับใช้สังคม กิจกรรมในช่วงเช้า นักศึกษาได้ลงเยี่ยมบ้านประชาชนบ้านโจดใหญ่ทุกหลังคาเรือน เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนและภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน ได้แก่ การทำแผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชนและระบบสุขภาพชุมชน ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการจัดกระบวนการกลุ่มสำหรับผู้นำชุมชนโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประมาณ 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและค้นหากลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งหาแนวทางสำหรับจัดทำแผนโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ข้อมูลจากภาคเช้าและภาคบ่ายนักศึกษาจะได้นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดเตรียมและดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบำบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะนำไปมอบให้กับชุมชนและจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชนในวันดังกล่าวต่อไป

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here