นักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะที่

0
598

นักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะที่ดี

 

เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กภ.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ และ อ.ดร.กภ.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ ร่วมกับโรงพยาบาลอุบลรัตน์และมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “การเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะที่ดี” สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากายภาพบำบัดมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของความคิด ความเชื่อ ค่านิยม สภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศกับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการระดมสมอง “ทุกข์ของแผ่นดินไทย”ในด้านต่างๆ การเรียนรู้วิธีการจัดการทุกข์เหล่านั้นด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรประณีต การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและบุคคลต้นแบบ ทั้งผู้ป่วยและคนพิการ ที่รู้จักจัดการปัจจัยด้านเศรษฐกิจครอบครัว สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของตน สามารถพึ่งตนเองและดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข รวมทั้งได้เรียนรู้บทบาทนักกายภาพบำบัดในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรุ่นพี่นักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลอุบลรัตน์

นอกจากนี้ ในช่วงสุดท้ายของโครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สรุปความคิดของตนจากประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมทั้งหมดเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ผลการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศกับผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจของประชาชนเพิ่มขึ้นในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ และเสนอแนะให้จัดโครงการนี้ต่อไปทุกๆ ปี เพราะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายที่หาไม่ได้ในห้องเรียน

 

 

08086101

08086102

08086103

08086104

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here