ขอเชิญเข้าร่วมอบรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ: การวิจัยสู่การปฏิบัติ (Work health and safety: research to practice)

0
815

ประชาสัมพันธ์โครงการ-09-02-2018-2-1

ด้วยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ: การวิจัยสู่การปฏิบัติ (Work health and safety: research to practice) ในวันที่ 27 –28มิถุนายน 2561เวลา 08.30 –17.30น.ณ ห้องบรรยายเพ็ญพิมล ธัมมรัคคิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) ร่วมกับสายวิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงขอความกรุณาประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนสมาชิกสภากายภาพบำบัดเพื่อเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ: การวิจัยสู่การปฏิบัติ (Work health and safety: research to practice)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ….