ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เทคนิคการแพทย์ และ 36 ปี กายภาพบำบัด

0
1073

40ams

1. หลักการและเหตุผล
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์เป็นรากฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และมีภาระหน้าที่หลักในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับคนไข้ ทั้งในด้านการช่วยวินิจฉัยผู้ป่วย หรือช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพของวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มารับบริการต่อไป นอกจากการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ นับเป็นอีกสิ่งที่มีความจำเป็นที่นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและการให้บริการต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งครบ 40 ปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนานวัตกรรมในการเป็นเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดยุคไทยแลนด์ 4.0 อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางานทางด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดเข้าใจมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการด้านวิชาชีพ
2.2 เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดมีแนวทางในการนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนางานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

3. วิธีการประชุม
3.1 การบรรยายและการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

4. ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

5. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม
นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ์าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศิษย์เก์าคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด์านเวชศาสตร์ชันสูตร และผู้สนใจ

6. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดประมาณ 200 คน

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการด้านวิชาชีพ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานและการให้บริการทางวิชาชีพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม …

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here