การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0
525

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันสถาปนาคณะฯขึ้น เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research; R2R) สำหรับนักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และผู้สนใจ กว่า 51 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานประจำสู่การเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อรับคำปรึกษาหารือจากคณาจารย์ในคณะฯออกเป็น กลุ่มงานทางด้านกายภาพบำบัด กลุ่มงานทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและเวชศาสตร์การบริการโลหิต และกลุ่มงานทางด้านโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์คลินิก ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคนิคการแพทย์