พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯครบรอบ 39 ปี

0
535

คณะเทคนิคการแพทย์จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯครบรอบ 39 ปี ดังนี้

1. รศ. ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มข้าราชการสายผู้สอน ระดับประเทศ ซึ่งได้มีการรับมอบรางวัลระดับประเทศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
2. รศ. ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ รางวัลการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ โดยได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยด้วย
3. ผศ. พิสมัย มะลิลา ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย รางวัลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น
4. รศ. ดร. สุกัลยา อมตฉายา ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
5. รศ. ศรีวิไล วโรภาสตระกูล รางวัลคนดีศรีน้ำเงิน ประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นรางวัลที่ให้กับบุคลากรในคณะฯที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน การดำเนินชีวิต เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ร่วมงาน อุทิศตนเพื่อภารกิจและพันธกิจของคณะฯจนเป็นที่ประจักษ์
6. รางวัลสายผู้สอนดีเด่น
7. ระดับอาจารย์ ได้แก่ อ. ดร. เสาวนีย์ นาคมะเริง
8. ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ. พิสมัย มะลิลา
9. ระดับรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ได้แก่ รศ. ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร
10. รางวัลพัฒนานักศึกษาดีเด่น ได้แก่ อ. ดร. กรรณิการ์ กัวหา
11. อ. ดร. อัญชลี เตชะเสน รางวัลนักวิจัยใหม่ดีเด่น
12. รศ. ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ รางวัลบริการวิชาการดีเด่น สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ
13. กภ. สุวัฒนา กลิ่นศรีสุข รางวัลบริการวิชาการดีเด่น สำหรับบุคลากรประเภทสายสนับสนุน

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here