คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพเขต 7 เข้าร่วมกว่า 10 โรงพยาบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี

0
358

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพเขต 7 เข้าร่วมกว่า 10 โรงพยาบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ “ฟรี” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัยไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง และแนะนำวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น แก่ประชาชนจำนวน 200 คน พร้อมบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มและดนตรีสด โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เจาะเลือด น้ำยาตรวจวัด แผ่นพับให้ความรู้จากสภาเทคนิคการแพทย์และสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ซึ่งบริการตรวจสุขภาพฟรีทั่วไทย จำนวน 12 เขตสุขภาพ รวมให้บริการตรวจแก่ประชาชนทั้งสิ้น 6,000 คน ในการนี้มี รศ. ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และ อ. ดร. อัญชลี เตชะเสน อาจารย์จากคณะฯเข้าร่วมการอธิบายผลการตรวจวัดและการให้ความรู้ต่างๆ
นอกจากนี้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 จะมีการตรวจสุขภาพ “ฟรี” แก่ประชาชนที่ตลาดบางลำพู อ. เมือง จ. ขอนแก่น ในส่วนของคณะเทคนิคการแพทย์ มีกิจกรรมร่วม คือ
-ความรู้เรื่องธาลัสซีเมีย โดย รศ. ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ, รศ. กุลนภา ฟู่เจริญและคณะ จากโครงการธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.)
-การประเมิน metabolic syndrome และการแปลผล โดย รศ. ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร, ผศ. ดร. รวยริน ชนาวิรัตน์, ทนพ. คมกฤษณ์ สุขไมตรี นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 โครงการพิเศษและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด (CVRG)
โดยมี รศ. ดร. พัชรี เจียรนัยกูร คณบดี เป็นที่ปรึกษา