ประชุมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10

0
450

 

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 โดยมี รศ. ดร. พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมผู้บริหารฯ ทนพญ.สมปอง จินาทองไทย หัวหน้างานคลังเลือด รพ.ศูนย์ขอนแก่น  และ ทนพ.วิรัช พวงภู่หัวหน้างานห้องปฏิบัติการชันสูตร รพ.สิรินธร และประธานฯเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น และนักเทคนิคการแพทย์ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมงานกว่า 30 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

รศ. ดร. พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือต่อเนื่อง จากการพูดคุยแนวทางการลงนามความร่วมมือกับเขตบริการสุขภาพ 7, 8, 9 และ 10 กระทรวงสาธารณสุข จึงเกิดการกำหนดประเด็นความร่วมมือให้สอดคล้องกับ “ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนางานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ” ระดับประเทศ  ที่ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

“โดยคณะฯ ได้มีการนำเสนอนโยบาย การขับเคลื่อนบริการวิชาการ excellence service เชิงรุก จากนั้นจะเป็นรายการ focus group จากนักเทคนิคการแพทย์เครือข่าย ถึงความคาดหวังและความต้องการด้านวิชาการจากคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อคณะฯจะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนจัดกิจกรรมความร่วมมือต่างๆต่อไป ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “เรื่องเล่าเร้าพลัง”เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักเทคนิคการแพทย์เขตสุขภาพต่างๆและส่งท้ายด้วยการประชุมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเขตบริการสุขภาพและคณะเทคนิคการแพทย์(action plan) ซึ่งจะนำไปสู่การลงนามความร่วมมือต่อไป”

และลักษณะการประชุมแบบนี้ทางผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้ทางคณะฯจัดทุกปี เนื่องจากมีประโยชน์ในเชิงผู้ผลิตบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ก้าวหน้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here