สมัครรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

0
321

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ศึกษาในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้:
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสหเวชศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การเกษตร สมัครรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี (ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 (B) ขึ้นไป)
3. มีความประพฤติดี
4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
6. กรอกเอกสารใบสมัคร และหลักฐานครบถ้วน
7. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อที่กำหนด
8. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หรือประเทศชาติ เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อเทอม (20 ชั่วโมงต่อปี)

รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับคณะต้นสังกัดภายในกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง โดยเอกสารต้องส่งผ่านคณะต้นสังกัด และเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.amchamthailand.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here