main001

ข่าวสายวิชากายภาพบำบัด

โครงการ “ห้องเรียนน่าอยู่”

 โครงการ “ห้องเรียนน่าอยู่”         เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขากายภาพบำบัด             คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ห้องเรียนน่าอยู่”       วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาสาขากายภาพบำบัดได้มีส่วนในการช่วยกันดูแลรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางกายบำบัด รวมถึงเป็นการปรับสภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความน่าอยู่และน่าเรียนยิ่งขึ้น โดยมีการจัดประกวดผลงานของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ซึ่งชั้นปีที่ได้ลำดับที่ 1 ได้แก่ ชั้นปีที่ 4 ลำดับที่ 2 ได้แก่ ชั้นปีที่ 2 และลำดับที่ 3 ได้แก่ ชั้นปีที่...

ปฏิทินกิจกรรม

october, 2018

No Events

X